Problem z instytucją finansową – co dalej?

06 gru, 2019 0 comments
Instytucje finansowe
redakcja serwisu redakcja serwisu

Instytucja finansowa, jak brzmi jedna z definicji, to podmiot gospodarczy, którego głównym celem jest świadczenie na rzecz klientów, czasem członków samej instytucji, usług finansowych, w tym operowanie zasobami finansowymi, m. in. gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych, jak również świadczenie usług pośrednictwa finansowego.Gdy pojawi się nam problem w postaci sporu z taką instytucją mamy kilka sposobów na jego rozwiązanie.

Reklamacja w instytucji finansowej

Należy złożyć reklamację, opisując problem dotyczący świadczonej usługi lub zaoferowanego produktu i określić swoje oczekiwania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. Instytucje zobowiązane są udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisem jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji ( w szczególnie skomplikowanych sprawach odpowiedź może być udzielona w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji). Przy czym klient powinien otrzymać uzasadnienie przyczyny opóźnienia, wskazać okoliczności, a także określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Pomoc w postaci porady bądź interwencji

Zawsze możemy otrzymać nieodpłatną poradę, uzyskać informacje w zakresie sporu u Rzecznika Finansowego i powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Porad udzielają również pozarządowe organizacje konsumenckie Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Wskazane organy podejmują również w imieniu i na rzecz konsumentów interwencje, udzielając pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu.
Sam Rzecznik Finansowy rozpatruje skargi i wnioski indywidualnie, związane odmową uznania reklamacji przez podmiot rynku finansowego, co daje mu możliwość powództwa na rzecz klienta, jak również za zgodą może wziąć udział w samym postępowaniu.

Inne sposoby rozwiązywania problemów

Problem czy spór na rynku finansowym może być rozwiązany w sposób pozasądowy, zależny jest to od woli stron. Główne ośrodki zajmujące się pozasądowym rozwiązaniem sporu na rynku finansowym to Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy oraz Bankowy Arbitraż Konsumencki.

Rozwiązywanie problemów, sporów przed sądem powszechnym

Ostatnim możliwym sposobem jest droga powództwa cywilnego, w której dochodzimy swoich roszczeń. Bezpłatną pomoc prawną w tym zakresie można uzyskać u rzeczników konsumentów i w organizacjach konsumenckich. W razie potrzeby zawsze płatną pomoc prawną oferują kancelarie prawne.

Leave a Reply

Required fields are marked *